Dodatok č.1 k VZN 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kameničany

Návrh vyvesený : 30.11.2023

         zvesený : 15.12.2023

Dodatok vyvesený : 16.12.2023

             zvesený : 31.12.2023

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS