Odvolanie II. stupňa

       Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov Obec Kameničany v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva

II. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Kameničany na vodnom toku

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19. 03. 2020 od 8:00 h do 14:30 h

oznamujeme Vám, že  19. 03. 2020 od 8:00 h  do 14:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 28. februára 2020 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS