Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym organom v majetkoprávnych vzťahoch obce v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta najmä:
a ) zvoláva a vedie zasadnutia OZ a podpisuje ich uznesenia;
b) vykonáva správu obce;
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym organom, k právnickým a fyzickým osobám;
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím OZ;
e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov;
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce;
g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje OZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obec. úradu.

 

Starosta obce Kameničany

Igor Daško
Kameničany 214
042/44 93 253
0915 031 047
starosta(at)kamenicany.sk

Navštívte tiež starostov blog