Obecné zastupiteľstvo

OZ je zastupiteľský zbor obce Kameničany  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kameničany  na štyri roky.
Spôsob volieb do OZ upravuje osobitný právny predpis.
Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany  má 5  poslancov.
Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ.

Členovia obecného zastupiteľstva
Štefan Štefanec           -   Zástupca starostu - predseda finančnej komisie

Jozef Veselý              -     Predseda kultúrno - športovej komisie

Milan Kvasnica            -  Predseda komisie ochrany verejného poriadku

Dušan Barták

Jaroslav Kotras