Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ÚPN-O Kameničany