Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Bolešov - oznámenie

Obec Kameničany v súlade so zákonom č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť o vypracovaní strategického dokumentu „ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BOLEŠOV“

 Dokument je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-bolesov

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy a odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť  svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona  24/2006 do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

Okresný úrad Ilava

odbor starostlivosti o životné prostredie

Mierové námestie 81/18

019 01  Ilava                                                                                       Vyvesené : 8.3.2022    Zvesené :24.3.2022

Kategoria: