VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1/2022

Vyvesené : 16.12.2022

Zvesené : 31.12.2022

Kategoria: