Vyhlásenie 3.stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie 3.stupňa povodňovej aktivity.

 

Z dôsledku dlhodobých výdatných dažďových zrážok došlo k vybreženiu a vyliatiu Kamenického potoka.

Na základe uvedených skutočností,v zmysle § 26 ods. 3 písmeno b) bod 1  zákona číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

Vyhlasujem

dňa 03.03.2020 o 14.00 hod. 3. stupeň povodňovej aktivity na území obce Kameničany.

B

Prikazujem

1.      Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby v blízkosti ohrozeného územia.

     Termín splnenia: ihneď                  Zodpovedá: starosta obce

 

2.  Pripraviť text vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity a zabezpečiť jeho vyhlásenie v miestnom rozhlase a text vyvesiť na úradnej tabuli obce.

Termín splnenia: ihneď                  Zodpovedá: Igor Daško, starosta obce

C

Záverečné ustanovenia

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa: 03. 03. 2020

Príkaz je vyhotovený v 1rovnopise, ktorý  je uložený na sekretariáte Obecného úradu Kameničany

V Kameničanoch,  dňa 03. 03. 2020

       Igor Daško

                        starosta obce

 

Kategoria: