VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskejrepubliky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 23.marca 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v.r.

 

Výsledky volieb:

Peter Pellegrini zvolený za prezidenta Slovenskej republiky

1 409 255

53,12 % platných hlasov.

 

V prílohe tohto oznamu budú uvedené všetky povinne zverejňované dokumenty ohľadom volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Zápisnice s výsledkami volieb prezidenta SR I. a II. kolo sú uvedené v prílohe pod článkom.

Subor: 

Kategoria: