VO - Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kameničany