Verejná vyhláška Správa o hodnotení strat. dokumentu ÚPN-O Kameničany

                      Verejná vyhláška

 

Obec  Kameničany, ako príslušný orgán územného plánovania,  obstarávateľ strategického dokumentu   ÚPN -O Kameničany  v súlade  s § 11 ods.1 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení zverejňuje:

 

„Správu o hodnotení   strategického dokumentu  Návrh ÚPN – O Kameničany „

 

 od 19.08.2019 do  09.09.2018

 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu (SEA) ÚPN - O Kameničany  sa nachádza na Obecnom úradeKameničany

 

 Do  Správy o hodnotení  strategického dokumentu (SEA) ÚPN -O  Kameničany  ako aj  do ÚPN -O  Kameničany  po dobu 21  dní je  možnosť nahliadnutia, robiť si z  neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie,  každý pracovný deň (od 800 hod. do 1300 hod.) 

Verejnosť môže do 21 dní od zverejnenia doručiť svoje písomné stanoviská  k Správe o hodnotení strategického dokumentu (SEA) ÚPN -O  Kameničany  ako aj   k  ÚPN -O  Kameničany  naOkresný úrad  Ilava  odbor starostlivosti o životné prostredie,  Mierové námestie 81/18,  019 01 Ilava.

 

                                                                                                Igor Daško

                                                                                        starosta obce  Kameničany

Subor: 

Kategoria: