Oznámenie o začatí konania o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku