Návrh VZN o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KAMENIČANY