Návrh VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO