Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Kameničany