Výzva -Zabezpečenie činnosti - odborne spôsobilá osoba pri obstarávaní územného plánu obce Kameničany