Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová

vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pokyny pre správne napojenie na verejnú kanalizáciu sú popísané v metodickej príručke, ktorá bola doručená do každej domácnosti. Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Uvedené dokumenty sú zverejnené aj na stránke www.rvsvv.sk.

Po pripojení následne bezodkladne doručte vypísanú žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu na príslušný obecný úrad alebo do zákazníckeho centra RVSVV, s.r.o. na adrese J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová (pri bankomate VÚB banky) počas stránkových hodín (pondelok 7:00 - 15:00, streda 7:00-16:00, piatok 7:00-14:00). Bližšie informácie Vám
poskytnú zamestnanci RVSVV, s.r.o. počas uvedených stránkových hodín na telefónnom čísle 032 642 0996.

Upozorňujeme, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody. Do vybudovanej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať vody z atmosférických zrážok
(zrážkové vody), drenážne vody a iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu zabezpečíte ekologickú a ekonomickejšiu likvidáciu splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ČOV).
Súčasne zvýšite hodnotu Vašej nehnuteľnosti a výrazne prispejete k ochrane životného prostredia aj pre ďalšie generácie.

 

 


 

Kategoria: