Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov, aby sa čím skôr pripojili na verejnú kanalizáciu

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, aby tak urobili čo najskôr.

Pokyny pre správne napojenie na verejnú kanalizáciu sú popísané v metodickej príručke, ktorú obdržali domácnosti v minulom roku spolu so žiadosťou o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Uvedené dokumenty sú zverejnené aj na stránke www.rvsvv.sk

Po pripojení žiadame o bezodkladné doručenie vyplnenej žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu na príslušný obecný úrad alebo do zákazníckeho centra RVSVV, s.r.o. na adrese J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová počas stránkových hodín (pondelok 7:00 – 15:00, streda 7:00-16:00, piatok 7:00-14:00).

Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci RVSVV, s.r.o. počas uvedených stránkových hodín na telefónnom čísle 032 642 0996.

Upozorňujeme, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody. Do vybudovanej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať vody z atmosférických zrážok (zrážkové vody), drenážne vody a iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú a ekonomickejšiu likvidáciu splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ČOV). Súčasne zvýšite hodnotu Vašej nehnuteľnosti a výrazne prispejete k ochrane životného prostredia aj pre ďalšie generácie.

Kategoria: