Usmernenie SKR-20-2/2017 vo veci výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy ("vtáčej chrípky") u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území SR