Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe