Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany a návrhu strategického dokumentu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany.

Obec Kameničany, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce Kameničany  zabezpečuje spracovanie návrhu  územného plánu obce (ÚPN – O) Kameničany.

            V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 zák. č.24/2006 Z.z.. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie  v znení neskorších predpisov Vám

 

o z n a m u j e,

že dňa  04. septembra 2019 o 14 hodine  v spoločenskej miestnosti Obecného úradu Kameničany  sa uskutoční  verejné  prerokovanie  Správy o hodnotení (SEA) strategického dokumentu návrhu územného plánu obce  (ÚPN-O) Kameničany a návrhu strategického dokumentu územného plánu obce  (ÚPN-O) Kameničany, na ktoré Vás pozýva.

Kategoria: