Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Napriek tomu, že bola v obci vybudovaná kanalizácia, niektorí obyvatelia svoje nehnuteľnosti nepripojili alebo sú pripojení načierno a akumulujú vody v žumpách. Vývoz vôd zo žúmp vo veľa prípadoch nie je vykonávaný v súlade s platnou legislatívou. Vývoz žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie. Každý občan, ktorý nie je pripojený na kanalizáciu musí mať doklad o odvoze odpadových vôd zo žumpy. Týmto chceme obyvateľov upozorniť na pripravované kontroly a vyzvať ich na pripojenie na verejnú kanalizáciu do 31.12. 2021 a vyhnúť sa tak prípadným sankciám.

Nepredloženie vývozných lístkov – pokuta do výšky 169,-eur, ktorú možno udeliť opakovane a nepripojenie na verejnú kanalizáciu – pokuta do výšky 331,- eur.

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu si môžete vyzdvihnúť v čase úradných hodín na OÚ v Kameničanoch. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Subor: 

Kategoria: