Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15. 08. 2019 od 8,00 h

oznamujeme Vám,že od: 15.08.2019 08:00 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201697 EIC 24ZSS720169700AG (Kameničany 2, Kameničany) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 15.08.2019 16:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy. Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením, alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 6 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané pri poruchách na zariadeniach distribučnej sústavy a počas ich odstraňovania.

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
 
V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Subor: 

Kategoria: