Oznam pre daňovníkov DZN, KO, PES

    Obec Kameničany, ako príslušný správca dane, oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2021 nehnuteľnosť alebo pozemok v katastrálnom území obce Kameničany, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022. Táto povinnosť sa týka aj  daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu a pod. Občanom, ktorí nadobudli pozemok alebo nehnuteľnosť dedením alebo dražbou vzniká daňová povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

     Zároveň upozorňujeme poplatníkov, ktorým v zmysle VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku pre rok 2022 (napr. študenti, občania pracujúci v zahraničí, atď.) sú povinní si podať žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku do 31.03.2022 spolu s predložením hodnoverných dokladov (potvrdenie z príslušného obecného alebo mestského  úradu, atď...).

     Všetky tlačivá je možné si vyzdvihnúť v čase úradných hodín na OÚ alebo stiahnuť na stránke obce v časti miestne dane a poplatky.

Kategoria: