Oznam pre daňovníkov DZN, KO, PES

    Obec Kameničany, ako príslušný správca dane, oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť alebo pozemok v katastrálnom území obce Kameničany, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021. Táto povinnosť sa týka aj  daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.  

     Daňové priznania treba zaslať elektronicky na adresu obecnyurad@kamenicany.sk, alebo vhodiť do schránky na plote obecného úradu, prípadne si telefonicky dohodnúť stretnutie na obecnom úrade na č. t. 042/4493253, 0911564727.

     Zároveň upozorňujeme poplatníkov, ktorým v zmysle VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku pre rok 2021 (napr. študenti, občania pracujúci v zahraničí, osoby, ktoré sa zdržiavajú viac ako 90 dní v roku mimo obce atď.) sú povinní si podať žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku do 31.03.2021 spolu s predložením hodnoverných dokladov (potvrdenie z príslušného obecného alebo mestského  úradu, atď...).

     Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku je možné si vyzdvihnúť v čase úradných hodín na OÚ alebo stiahnuť na stránke obce https://www.kamenicany.sk/content/miestne-dane-poplatky. V prípade študentov študujúcich v SR sa predkladá len Žiadosť o zníženie poplatku, študenti študujúci v zahraničí predkladajú žiadosť + potvrdenie o návšteve školy.

Kategoria: